S SUKHACHA - John Gray

S SUKHACHA

By John Gray

  • Release Date: 2011-06-01
  • Genre: Self-Improvement

Description

जरतुमच्याघरातल्याभिंतींनातडेजायलालागले,तरतुम्हीकायकराल?प्रथमपायाबाबतचीदुरुस्तीकरण्याचाप्रयत्नकराल.जरतुमचीझाडेसुकूनपिवळीपडायलालागली,तरतुम्हीझाडालाहिरवारंगदेऊनतेठीककरण्याचाप्रयत्नकधीकरालका?त्याऐवजीतुम्हीझाडांनापाणीघालाल,तसेचजेव्हाआपणआपलीप्रेमाचीतळीभरतो,तेव्हाआपलीअनेकसंकटेआपलीआपणचनाहीशीहोतात.जसजसेआपल्यालाहव्याअसलेल्यागोष्टीमिळतजाताततसतशीआपल्यास्वत:लाचआपलीओळखपटतजाते.

Comments